top of page

Width Size 0.5 - 1 inch
ไม้กรอบรูป ไม้แท้ น้ากว้าง 0.5- 1นิ้ว ความยาว 3-10 ฟุต

Width Size 1 - 2 inch
ไม้กรอบรูป ไม้แท้ น้ากว้าง 1- 2 นิ้ว ความยาว 3-10 ฟุต

Width Size 2 - 4 inch
ไม้กรอบรูป ไม้แท้ หน้ากว้าง 2- 4 นิ้ว ความยาว 3-10 ฟุต

bottom of page